Verkoopsvoorwaarden LNG Communications bvba

studiostraid is de commerciële werknaam van LNG Communications bvba, Hoveniersstraat 36A, B-8000 Brugge

BTW BE 0473.919.729 - IBAN BE27 7380 2422 6073- BIC KRED BEBB

offertes

 1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis en geldig gedurende 30 dagen.

 2. De bestellingen zijn slechts bindend indien ze het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvaarding door LNG Communications bvba.

 3. Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Het overschrijden van deze termijnen kan ons nooit tot schadevergoeding verplichten en de laattijdige levering kan door de opdrachtgever niet worden geweigerd.

Facturatie

 1. Voor opdrachten boven de 3.000 euro (excl. BTW) wordt een voorschotsfactuur gemaakt voor een bedrag van 500 euro excl. BTW. Dit gebeurt op het moment dat de opdracht door de klant wordt toegekend.

 2. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen behoudt LNG communications bvba zich het recht om tussentijdse facturen te maken voor geleverde prestaties.

 3. Al onze facturen zijn betaalbaar te Brugge, binnen de dertig dagen na factuurdatum.
  Voor elke factuur die onbetaalbaar blijft op de vervaldag is automatisch een verwijlinterest verschuldigd tegen de wettelijke interestvoet van 7% + 2% en dit van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling met een minimum van 150 euro.

 4. Eventuele klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum of oplevering per aangetekende brief toegestuurd worden, zoniet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

Intellectuele eigendom

 1. LNG Communications bvba behoudt het intellectuele eigendom van alle opgeleverd werken tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt LNG communications bvba de integrale en onvoorwaardelijke rechten op het afgeleverd product over aan de opdrachtgever.

 2. Onder geen enkel beding kan LNG Communications bvba verantwoordelijk worden gesteld voor het technisch aftakelen en/of beschadigd raken van scans, CD-roms, kapvormen, digitale files, bestanden, websites, e-mail hosting enz...

drukwerk

 1. Het overmaken door de opdrachtgever van een ‘goed voor druk’ ontslaat LNG Communications bvba van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

 2. Van drukwerk dat een ingewikkelde of moeilijke afwerking vereist, mag LNG Communications bvba tot 15% meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. LNG Communications bvba volgt hierbij de toleranties van zijn leveranciers.

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.